Website đang bảo trì. Vui lòng liên hệ nhà phát triển website để được hỗ trợ. Xem thêm

BCH USA, LLC

Phế liệu các loại - Môi giới kinh doanh xăng dầu

Liên hệ với chúng tôi 

Tel : +1.714.307.8620

Hotline:   0909.824.439 - 0932.605.878

Địa chỉ : 1968 South Coast Highway, 679 Laguna Beach, CA 92651, USA


    


About us

Established since 1990, BCH USA, LLC has been working for all your needs on scrap metals, Plastic recycling, Rice, Fertilizer and Oil services.

Thành lập từ năm 1990, BCH USA, LLC đã được làm việc cho tất cả các nhu cầu của bạn về kim loại phế liệu, tái chế nhựa, gạo, phân bón và dịch vụ môi giới xang dầu trên thế giới.

We are always working with prestige and responsibility to bring the best satisfaction to all our customers. BCH USA, LLCmajors in scrap metals, plastic recyling and rice trading.

Chúng tôi luôn làm việc với uy tín và trách nhiệm để mang lại sự hài lòng tốt nhất cho tất cả các khách hàng của chúng tôi.BCH USA, LLC chuyên ngành trong kim loại phế liệu, recyling nhựa và kinh doanh lúa gạo.

For scrap metal, we have 6 large yards in Mexico, Canada, Monroe city, Morgan city, New Orleans city (Louisana state) in US. Our goal is get more 10 scrap yards at the end of this year.

Đối với các loại phế liệu, chúng tôi có 6 bãi lớn ở Mexico, Canada, Texas, Louisana ở Mỹ.

............

Xem thêm >

+84.909.824.439

Để lại tin nhắn cho chúng tôi